Công ty PVFI tham gia góp vốn thành lập công ty CP kinh doanh dầu quốc tế

Công ty PVFI tham gia góp vốn thành lập công ty CP kinh doanh dầu quốc tế

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), Công ty TMDK Petechim, Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), Công ty Tranfigura (Singapore), CBCNV Ban quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất, CBCNV Công ty PVEP cùng nhau thoả thuận ký kết và góp vốn thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh dầu Quốc tế có tổng số vốn Điều lệ 160,000,000,000 đồng trong đó Công ty PVFI góp vốn với tỷ lệ trên vốn Điều lệ là 6% tương ứng với tổng số tiền là: 9,600,000,000 đồng Việt Nam và cử Ông Vi Văn Đại Trưởng phòng Dịch vụ - Uỷ thác làm đại diện phần vốn góp.