Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng
Công văn số 76/PVFI-TCHC&PC ngày 10/11/2016 về việc công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

- Công văn số 76: download

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán: download

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: download

- Báo cáo thường niên năm 2015: download

- Báo cáo quản trị công ty 2015: download

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán: download

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: download

- Báo cáo thường niên năm 2014: download

- Báo cáo quản trị công ty 2014: download

Tác giả bài viết: PVFI