Thông báo chi trả cổ tức Đợt 1 - năm 2011 cho cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petrol Land)

Thông báo chi trả cổ tức Đợt 1 - năm 2011 cho cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petrol Land)
Công văn số 05/PVFI-ĐT&DVTC về việc thông báo chi trả cổ tức Đợt 1 - năm 2011 cho cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petrol Land) ngày 26/01/2015.

Chi tiết mời xem văn bản đính kèm: Download

Tác giả bài viết: PVFI