Thông báo tình hình thực hiện đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long

Thông báo tình hình thực hiện đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long
Thông báo số 25/TB-PVFI về việc tình hình thực hiện đối với khách hàng đang ủy quyền cho PVFI đại diện phần vốn góp tại Xi măng Hạ Long ngày 25/5/2015

Chi tiết mời xem văn bản đính kèm: Download

Tác giả bài viết: PVFI