Nghị quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

ĐHĐCĐ Công ty PVFI vừa thông qua Nghị quyết số 89/NQ-PVFI, nội dung như sau:

ĐHĐCĐ Công ty PVFI vừa thông qua Nghị quyết số 89/NQ-PVFI, nội dung như sau:

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông

Tác giả bài viết: PVFI