Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty PVFI đã diễn ra thành công vào 8h00 ngày 23/4/2008 với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 29.914.000 cổ phần bằng 99,713 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1.  Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2.  Nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2007 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007 và kế hoạch năm 2008 với một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2007:

-         Tổng doanh thu: 13.856.963.850 đồng

-         Lợi nhuận trước thuế: 6.918.553.832 đồng.

-         Lợi nhuận sau thuế: 4.964.250.245 đồng.

-         Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ chưa phân phối: 3.723.187.685 đồng

Kế hoạch năm 2008:

-         Tổng doanh thu: 170 tỷ

-         Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 120 tỷ

-         Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ: 26,6%

-         Chia cổ tức/VĐLBQ: 15%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 (lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ năm 2007 chuyển tiếp sang năm 2008).

Điều 5. Nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm   toán báo cáo tài chính năm 2008 cho Công ty PVFI.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007 và dự toán năm 2008. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2008.

Điều 7. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như HĐQT đề xuất,  phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán được ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính.

Đại hội nhất trí Điều lệ sửa đổi năm 2008 của Công ty PVFI sẽ thay  thế cho Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty đã được thông qua ngày 19/05/2007.

Nhất trí ủy quyền và giao cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ sửa đổi của Công ty để ban hành.

Điều 8. Nhất trí thông qua mức khen thưởng Ban điều hành là 100 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2007.

 

                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                  CHỦ TỊCH

                                                  (đã ký)

                                                  Nguyễn Hữu Phẩm