Danh sách Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng Thông báo danh sách Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tải thông báo đính kèm: download

Tác giả bài viết: PVFI