Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVFI nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo số 39/TB-PVFI ngày 27/05/2022 Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng thông báo

Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng thông báo Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng thông báo

Tải thông báo đính kèm: download

Tải tài liệu đính kèm: download

Tác giả bài viết: PVFI